Information System for Gathering and Visualising Test Results
Informační systém pro získávání a vizualizaci výsledků testů

Description in English

Develop a web-based information system for gathering and visualizing test results:
* System will gather data on tests periodically from external sources
* System will support automatic periodical report publication, but will also provide interactive GUI
* System will maintain history of test results, will enable the user to display graphical representation of test success/failure statistics:
* To display stability of a single test in time
* To display stability of a test suite in time
* To analyze stability of a particular test
* Research suitable web technologies (e.g. J2EE, Node.js), compare and choose one to use for implementation
* Research suitable programming framework (e.g. GWT, Play framework), compare and choose one to use for implementation
* Implement the system
* Introduce criteria and metrics for finding patterns in single-test failures, based e.g. on test environment

Description in Czech

Vytvořte internetový informační systém pro získávání a vizualizaci výsledků testů:
* Systém bude pravidelně získávat data z externích zdrojů
* Systém bude podporovat pravidelné automatické vytváření sestav, ale bude také poskytovat interaktivní uživatelské rozhraní
* Systém bude udržovat historii výsledků testů a umožní uživateli zobrazit grafickou reprezentaci statistiky úspěšných a neúspěšných výsledků testů:
* Zobrazení stability jednoho testu v čase
* Zobrazení stability sady testů v čase
* Analýzu stability zadaného testu
* Najděte vhodné web technologie (např. J2EE, Node.js), porovnejte je a zvolte vhodnou technologii pro svou implementaci
* Najděte vhodné programovací nástroje (např. GWT, Play framework), porovnejte je a zvolte vhodný nástroj pro svou implementaci
* Implementujte systém
* Navrhněte kritéria a metriky pro hledání vzorů v selháních testů, založené například na testovacím prostředí

Comments

There are no comments for this article.